Logicall: porušení autorských práv

V tomto článku se podíváme na praktiky obchodní společnosti LogiCall při vymáhání údajných pohledávek plynoucích z porušní autorských práv.

Společnost Profimedia.cz a.s provozuje od roku 2010 online fotobanku a ve věci porušení autorských práv je zastupována  inkasní agenturou LogiCall Česká republika s.r.o. (dále jen jako LogiCall). LogiCall následně obesílá osoby, jenž údajně zasáhly do práv Profimedie. Takový postup je zcela standardní a správný. Každý by měl mít možnost hájit svá práva. Nicméně je nutno se zamyslet nad otázkou, zda je možno dospět do situace, kdy údajný poškozený, se pokouší právo ohýbat ve svůj prospěch a to tak, že svou svou podnikatelskou činnost staví na nepřiměřené finanční kompenzaci. Zasluhuje takové jednání právní ochranu? A pokud zasluhuje ochranu, tak v jakém rozsahu?

Jak probíhá postup ze strany Logicall?

Obdržíte běžnou poštovní zásilku (nebo email) a v ní naleznete dopis od společnosti předmětné společnosti. Dopis se snaží tvářit, jakoby byl odeslán institucí veřejné správy (viz náhled). Avšak LogiCall je soukromoprávní inkasní agentura. S institucí veřejné správy nemá ale nic společného.

Adresát se z přípisu dozvídá, že porušil autorské právo a dostává na výběr ze tří možností:

 1. doložit platnou licenci k autorskému dílu
  • a to v souladu s ustanovením § 40, odst.1 písm. c) autorského zákona
 2. vydat (zaplatit) bezdůvodné obohacení ve výši dvojnásobku obvyklé ceny
  • nutno dodat, že takový nárok je také legitimní
  • vychází z dikce § 40, odst. 4 autorského zákona
 3. uzavřít dohodu o platné licenci
  • v takovém případě jste oprávnění s autorským dílem dále nakládat

Nicméně už v této fázi je na adresáta kladen podvědomý tlak. Druhá možnost, tedy aby adresát přípisu “zaplatil”, je jako jediná z nabízených možností tučně zvýrazněna (doplněna o požadované částky a platební údaje). Oko čitatele se podvědomě soustředí právě na zvýrazněnou část textu a čitatel může klamně nabýt dojmu, že nemá jinou možnost.

V navazujícím textu se adresát dozvídá, že pokud ve stanoveném termínu nebudou splněny výše uvedené požadavky, vystavujete se riziku podání žaloby vůči své osobě. Tedy ne, že bude uplatněna žaloba, ale “může být” uplatněna. Dozvídá se také, že společnost Logicall  pomůže najít řešení této situace a poskytne veškeré potřebné informace. Tím Logicall vytváří další skrytý nátlak. Adresátovi je pohrozeno rizikem žaloby, ne žalobou samotnou a současně je mu podána pomocná ruka a nabídka uhradit nepřiměřeně vysokou finanční kompenzaci a tím věc urovnat.

Oprávněnost nároku

V příloze emailu nebo dopisu (podle toho jakou formou, jste byli kontaktováni) naleznete kopii plné moci, kterou Profimedia a.s. opravňuje Logicall jednat ve věci samé. Dále pak obrázek (tzv. screenshot), který zachycuje údajné vaše neoprávněné užití autorského díla.

Plná moc

Přiložení plné moci je na místě, nicméně prokazuje pouze skutečnost, že Logicall je oprávněn jednat jménem společnosti Profimedia. Žádná další práva z této listiny neplynou. Tedy z přiložených listin nevyplývají žádná autorská práva k předmětným obrázkům.

Logicall nepřikládá žádné podklady, ze kterých by jasně vyplývalo, že by Profimedia byla držitelem autorských práv k dílu, které jste údajně neoprávněně užili. Na dodatečnou výzvu doložení práv k autorskému dílu, obdržíte opět jen plnou moc k zastoupení. A zaručení, že společnost Profimedia, taková práva vlastní. Absurdní situace, kdy Logicall není schopen doložit, že společnost, již zastupuje je oprávněným vlastníkem autorského díla a současně se domáhá zaplacení vysoké částky ve smyslu vydání bezdůvodného obohacení. Musíte se spokojit s jejich čestným slovem.

Screenshot

Přílohou dopisu/emailu, který obdžíte je dále tzv. screenshot, který má prokazovat vaše neoprávněné užití autorského díla. Takovýto důkaz je nicméně velice sporný. Český soudní řád říká, že de facto vše může být použito jako důkaz. Dále pak zde máme zásadu volného hodnocení důkazů. Jde o procesní zásadu, podle níž orgán rozhodující v řízení hodnotí důkazy jednotlivě i v jejich souvislostech podle své úvahy a není omezován zákonem, jakou míru věrohodnosti jim přiznat. Problém však nastává v momentu, zda takový důkaz (screenshot) obstojí v soudním rízení při dokazování. Neboť samotný obrázek nic neprokazuje. Může se jednat o fotomontáž, kterou udělá i méně zkušený grafik za odpoledne. Je tedy otázkou, zda by po pádné argumentaci byl nakonec předmětný screenshot připuštěn jako věrohodný důkazní materiál. Autor tohoto textu se domnívá, že by se k němu nepřihlíželo s velkou vahou.

Tedy neplatí, že screenshot nemúže být důkaz. Takové tvrzení by bylo velmi nepřesné. Nicméně schopnost screnshotu obstát jako dúkaz při samotném prokazování během soudního řízení je sporná. Důkazní sílu screenshotu by posilnilo, kdyby byl pořízen formou notářského zápisu. Nicméně každé ověření stojí finanční částky. Zda je či nění každý screenshot úředně ověřován, takovou úvahu autor textu ponechá na samotném čtenáři tohoto článku. Pravděpodobnost, že zmíněný materiál je úředně ověřován se limitně blíží nule. A i za předpokladu, že by ověřen byl – tato skutečnost není neprolomitelná a také takový důkaz se dá vyvrátit. Více o této problematice nicméně v dalším článku

Požadovaná částka

Společnost Logicall si běžně účtuje částky v řádech desetitisíců. Nicméně zapomíná, že požadovaná částka má vycházet z ceny obvyklé. To jest cena tržní, která se odvíjí od velikosti (rozlišení) a tématiky obrázku. Pro přímé srovnání pohybujeme se v rozmezí desetikorun až stokorun. Logicall požaduje za jeden obrázek průměrně 8 500,- Kč. Avšak jde o částku odporující dobrým mravům. Autor tohoto textu nerozporuje, že nedochází ze strany internetových uživatelů k neoprávněnému užití autorských děl a také netvrdí, že by takové jednání nemělo být postihováno. Nicméně je nutné se zamyslet nad celkovým principem odškodnění v takovém případě. Společnost Logicall si uměle vytváří z nastalé situace svůj vlastní „business“. Nejde o úhradu vzniklé škody, protože ta by dosahovali řádově menších částek. Jde o vymáhání nemorálních částek za účelem co největšího zisku. Je zde ještě druhá problematická rovina a to, že společnosrt Logicall obesílá často samotné majitele autorských děl, kdy tito doloží svá autorská práva k údajným dotčeným snímkům (jde o úsměvné situace, prokazujete, že k něčemu máta skutečně práva), ale společnost Logicall neoblomně trvá stále na svém. Tedy abyste zaplatili stůj co stůj (klidně za svoji fotku:)

V případě, že by Logicall uplatnil svůj nárok soudní cestou a za předpokladu, že by soud dal za pravdu Logicallu, tak s vysokou pravděpodobností by požadované částky byly soudem moderovány. Nikdy by nebyly přiznány v plné výši. A právě zde leží merito věci.

Pokud by po Vás Logicall vymáhal třeba 10 000,- Kč za jeden obrázek, bude jednak obtížné takovou situaci prokázat a i za předpokladu, že u soudu první (či jiné) instance uspěje, tak soud sníží požadovanou částku úměrně dvojnásobku (tak jak připouští autoský zákoník) ceny obvyklé za užití autorského díla. Tedy třeba na 200,- Kč. Taková skutečnost má za následek, že nárok Logicallu obstál pouze ve 2% a v 98% neobstál. Hrazení soudních nákladů se odvíjí od úspěchu ve sporu. Logicall by hradill 98% a na Vás by připadly zbylé 2% nákladů. Náklady řízení nicméně představují podstatně vyšší částky, než by v případném sporu mohla společnost Logicall vymoci.

Závěr

Článek si neklade za cíl podporovat zásah do autorských práv třetích osob. Klade si spíše otázku, kde leží hranice mezi morálkou a právem. Má ten, jež strpěl zásah do svých práv nárok na neadekvátní náhradu? Problém je, že částký požadované ze strany společnosti Logicall s.r.o. jsou neadekvátně vysoké. Za předpokladu, kdyby se své nároky společnost Logicall směřovala do rozumných mantinelů nebudou uživatélé na internetu hledat způsob jak se požadovaným částkám vyhnout. Nicméně jde o čistý obchod, který je ekonomicky výhodný, není zde tedy důvod ho pozměňovat.

Autor Michael Chlubna

Právník ve výslužbě bloguje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *